Kommunens budget

Kommunens budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.

Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget. Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror. I investeringsbudgeten kan man se hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter. Nedan kan du se en översikt över kommunen budget för 2018 som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017.

Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med 1000 för att läsa dem i kronor. Exempel: I tabellen uppgår driftbudgeten 2019 för vård- och omsorgsnämnden är 316 579 (tusen kronor). Beloppet i kronor blir 316 579 000 kr.

 

Tabellerna visar uppgifter om drift- och investeringsbudget 2019. Budgeten beslutades av kommunfullmäktige 20 juni 2018

Driftbudget 2019 samt budgetprognoser för åren 2020-2022 (belopp i tusen kronor, tkr).

 

Budgetförslag 2019

Prognos 2020

Prognos 2021

Prognos 2022

Kommunfullmäktige

2 819

2 524

2 524

2 524

Kommunstyrelse:

 

 

 

 

- Kommunstyrelsens förvaltning

118 214

116 865

115 682

115 501

- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltning

37 272

33 672

31 838

31 789

Bygg- och miljönämnd

202

202

202

202

Barn- och utbildningsnämnd

268 554

268 632

265 970

265 557

Teknik- och fritidsnämnd

38 245

38 242

37 963

37 904

Vård- och omsorgsnämnd

316 579

315 728

312 599

312 113

Överförmyndarnämnd

1 888

1 888

1 888

1 888

Ofördelat/arbetskraftskostnader

31 349

50 442

70 170

90 589

Nämndbudget

815 122

828 195

838 836

858 067

Finansförvaltningen

9 933

9 933

9 933

9 933

Verksamhetens nettokostnader

825 055

838 128

848 769

868 000

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning samt räntenetto 

837 571

850 843

861 646

881 170

Summa, tkr

12 516

12 715

12 877

13 170


Investeringsbudget 2019 samt planer för åren 2020-2022 (belopp i tusen kronor, tkr).

 

Budgetförslag 2019

Prognos 2020

Prognos 2021

Prognos 2022

Kommunfullmäktige

 

 

 

 

Kommunstyrelse:

 

 

 

 

- Kommunstyrelsens förvaltning

4 699

8 000

3 455

0

- Integrations- och arbetsmarknadsförvaltning

435

487

385

437

Bygg- och miljönämnd

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnd

6 250

4 950

4 750

4 750

Teknik- och fritidsnämnd

13 900

22 500

19 050

51 350

Vård- och omsorgsnämnd

3 255

2 190

2 040

1 910

Överförmyndarnämnd

 

 

 

 

Summa, tkr

28 539

38 127

29 680

58 447Sidan uppdaterades 2018-08-16

Synpunkter på sidan?