Behandling av personuppgifter – ny dataskyddsförordning GDPR

 

Genom att du är i kontakt med Åmåls kommun eller något av kommunens bolag tar vi del av personuppgifter om dig. Det du skickar med post/e-post till oss eller ringer till oss om kan vi behöva spara för att kunna hantera ditt ärende.

Detsamma gäller vid ansökningar, anmälningar med mera. Vi behandlar dina personuppgifter medan vi handlägger ditt ärende. Vi kan därefter behöva bevara uppgifterna för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. En kommun sköter många samhällsfunktioner som är av allmänt intresse och det ger oss en rättslig grund att behandla personuppgifter. Exempel på andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter är myndighetsutövning och fullgörande av lagstiftning.

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv delar med dig av i kontakt med oss. Ibland kan vi behöva inhämta kompletterande information, exempelvis från andra myndigheter som du har kontakt med.

Beroende på ditt ärende kan personuppgifter om dig komma att delas med flera förvaltningar inom Åmåls kommun eller med andra myndigheter såsom Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan med flera. Dina personuppgifter kan också komma att delas med leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträ­den, exempelvis leverantörer av datasystem. Med personuppgiftsbiträden tecknar Åmåls kommun avtal om hur behandling av personuppgifter får ske.

Kommunen styrs av ett flertal regelverk och måste bland annat följa Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter kan behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig i Åmåls kommun är den nämnd under vars ansvar ditt ärende behandlas. Du har rätt till insyn i behandlingen genom att du kan begära registerutdrag. Du kan ha möjlighet att rätta, flytta, radera, begränsa, invända mot felaktig behandling eller återta ett lämnat samtycke.


Mer information om registerutdrag

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av Åmåls kommun? Här följer några exempel på vanliga situationer som kräver behandling av personuppgifter.

Teknik och fritid

Du kanske har ett badkort för simhallen? Eller kanske har du sophämtning via kommunen? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Personnummer, kundnummer och fakturanummer för att kunna fakturera dig

Kulturenheten

Brukar du låna böcker på biblioteket? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Kundnummer för lånekort

Tillväxtenheten

Har du kanske sökt rådgivning i ett företagsärende eller anmält dig till något event i kommunens regi? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Personnummer eller organisationsnummer om så behövs för identifiering eller fakturering

Har du sökt ett bygglov?

Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer för identifiering och fakturering av taxa

Miljöenheten

Har du ansökt om strandskyddsdispens för din fastighet eller kanske ansökt om tillstånd för enskilt avlopp? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer för identifiering och fakturering av taxa

Överförmyndarenheten

Är du god man, förvaltare eller förmyndare? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Personnummer för säker identifiering
 • Information för bedömning av lämplighet, exempelvis från Kronofogdemyndigheten

Omsorg och stöd

Har du kanske hemtjänst, färdtjänst eller hemsjukvård? Får du stöd och service till följd av ett funktionshinder? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Personnummer för säker identifiering
 • Hälsoinformation eller annan känslig information som behövs för att handlägga ditt ärende
 • Information om inkomst, skatt eller skulder som behövs för bedömningen av bistånd

Skola och barnomsorg

Är du elev eller har barn på någon av Åmåls gymnasie-, grund-, förskolor eller daghem? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig eller ditt barn:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig/er, för stöd till eleverna i deras utbildning eller för att erbjuda skolskjuts, lånekort med mera
 • Personnummer för att säkert kunna identifiera dig/ditt barn, exempelvis vid betygsättning
 • Information som behövs för att vi ska kunna tillgodose rättigheter som hemspråksundervisning, specialkost, eller särskilt undervisningsstöd
 • Prestationsbedömningar, provresultat, stödinsatser med mera för att följa kunskapsutvecklingen

Anställningsförhållande

Är du anställd i kommunen? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig
 • Personnummer för säker identifiering, redovisning av skatt med mera
 • Frånvaro till följd av semester, sjukdom eller vård av barn, för att kunna beräkna din lön
 • Prestationsbedömningar för att följa din utveckling och skapa underlag för lönesättning
 • Hälsoinformation om det är relevant, exempelvis i rehabiliteringsärende

Åmåls Kommunfastigheter AB (ÅKAB)

Är du hyresgäst eller står i bostadskö hos ÅKAB? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Personnummer för identifiering och adress för fakturering
 • Information om inkomst eller skulder som behövs för kontraktserbjudande
 • Uppgift om god man, förvaltare, förmyndare eller kontaktperson
 • Bankuppgifter om du har anmält autogiro

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB)

Är du ansluten till Stadsnätet eller har du intresseanmält din fastighet? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster
 • Personnummer för identifiering och adress för fakturering och eventuellt rot/rut-avdrag
 • Fastighetsbeteckning
 • Bankuppgifter om du har anmält autogiro


Skydd för personuppgifter

Åmåls kommun skyddar dina personuppgifter på flera sätt. Uppgifterna förvaras fysiskt så säkert som möjligt, endast de medarbetare som behöver uppgifterna för att hantera ditt ärende har behörighet, datasystemen har tekniska skydd mot intrång.

Begära registerutdrag

Om du vill ha ytterligare information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag. Utdraget kommer att göras klart inom en månad. 

Åmåls kommun ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner. Det finns ingen sammankoppling mellan olika områden och därför inget enkelt sätt att söka fram inom vilket/vilka områden som just du förekommer. Sökningar måste göras i varje enskild förvaltning. Tänk gärna igenom vilka uppgifter du har behov av.

Vill du begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter som behandlas om dig inom teknik- och fritidsverksamhet (exempelvis renhållning, sophämtning, vatten och avlopp, trafik, gator och vägar, fritid med mera) ska du vända dig till Säffle kommun.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktombud GDPR:

Pierre Carroz
(föräldraledig)
dataskydd@amal.se

Cathrine Edlund
dataskydd@amal.se

Telefon växel: 0532-170 00


Kommunikatör Åmåls kommun:

Jan Andersson
jan.andersson@amal.se

Telefon växel 0532-170 00


Kommunens dataskyddsombud:

Ebba Ljungdahl
dataskyddsombud@amal.se


Datainspektionen: 
datainspektionen
@datainspektionen.se

Länk till webbplats:
www.datainspektionen.se

Begära registerutdrag

Skriftlig begäran ska göras på plats i Åmåls Stadshus, Kungsgatan 26.
Registerutdrag lämnas ut mot uppvisande av giltig id-handling. 

Blankett för skriftlig begäran om registerutdrag
Blankett begäran om registerutdrag pdf (pdf 72 KB)

Sidan uppdaterades 2020-04-02

Synpunkter på sidan?