Årsräkningen

 

Aktuell statistik 

Andel inlämnade årsräkningar

99% 

Andel granskade årsräkningar

91% 

Senast uppdaterad 01 juli

Tack till er alla som läste igenom och följde våra anvisningar för upprättande av årsräkning förra året. Det har underlättat vår granskning av redovisningarna och har gjort att granskningsarbetet går fortare att genomföra för oss.

Årsredovisningen ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning i tid måste du kontakta överförmyndarenheten och ansöka om anstånd innan den 1 mars.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser m.m.) som bekräftar det som angivits i årsräkningen.  OBS! skicka inte med några andra underlag än de som överförmyndarnämnden har specificerat i årsräkningen.

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in till oss. Är årsräkningen korrekt upprättad med efterfrågade underlag enligt våra anvisningar så innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning granskad. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning.

Efter överförmyndarnämndens granskning av årsräkningen skickas besked om granskningen till dig. OBS! har du lämnat in en pärm med underlag utan att överförmyndarnämnden har begärt detta så kontaktas du för att hämta den hos överförmyndarenheten i Åmål.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning

Glöm inte att skriva under årsräkningsblanketten

Ladda ner vår instruktion för att lämna årsräkning. Instruktionen vägleder dig i att fylla i din årsräkning och vår förhoppning är att instruktionen ska underlätta för dig.

Instruktion - årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode (länk)

Blanketter

Årsräkning och sluträkning för utskrift (länk)

Redogörelse (länk) OBS! Nu kan du även lämna din redogörelse digitalt via vår e-tjänst. Du signerar med Bank-ID. Du finner e-tjänsten här och på vår sida över blanketter och e-tjänster.

Nu finns även en manual (länk) till hur du fyller i årsräkningen.

Specifikation inkomster (länk)

Specifikation utgifter (länk)

Utbildning i ekonomisk redovisning

Vid fem olika tillfällen i januari/februari 2020 anordnades utbildning i hur du bör göra när du lämnar in din årsräkning.

Enkätundersökning

Överförmyndarnämnden planerar i mars månad 2020 att skicka ut en webbenkät till gode män och förvaltare i Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd. Bakgrunden är de förändringar som har genomförts och genomförs med anledning av införandet av en ny gemensam överförmyndarnämnd fr.o.m. 2019.  Huvudområden för undersökningen är information, råd och stöd, tillgänglighet, bemötande och kontroll.

Deltagande i studien är helt frivillig men vi hoppas att du vill ställa upp eftersom dina svar är viktiga för oss för att kunna utveckla verksamheten inför framtiden.

Överförmyndarnämnden garanterar att du förblir anonym. Dina svar kommer endast att användas i statistiska sammanställningar och enskilda personer kommer inte att kunna identifieras.

Vi återkommer i maj månad med mer information om webbenkäten.

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?