Dunhuang, Kina

Projektet Euphoria- improvement of the wellbeing of the elderly
Projektet Euphoria är ett SIDA-finansierat utvecklingsprojekt som Åmåls kommun har tillsammans med Dunhuang, Kina. Inom ramen för projektet blev Åmåls kommun beviljade 2,4 miljoner kronor av ICLD (internationellt centrum för lokal demokrati). Projektet har fokus på en ökad trygghet och delaktighet hos äldre med hjälp av välfärdsteknik. Projektet sker i samarbete med kommunens partnerstad Dunhuang, Kina.

Projektet kommer arbeta fram en metod/ arbetssätt för etisk bedömning vid inrättandet av välfärdsteknik, en metod som senare kommer att kompletteras i respektive stads välfärdsstrategi. Metoden skapar möjlighet till brukare och anhöriga att känna trygghet och delaktighet vid inrättandet av ny teknik samt skapar trygghet för ledning och personal, då den kommer att användas vid varje enskilt fall för att bedöma om det finns ett behov av att inrätta ny teknik. Grundläggande är att en individuell bedömning i samband med användning av välfärdsteknik görs, då tekniken ska bidra till en ökad självständighet och delaktighet. Om inte en individuell bedömning görs blir effekten att vi fråntar individens rättigheter och möjligheter till påverkan över sin egen situation/vardag.

Åmåls kommun och Dunhuangs Stad står inför liknande utmaningar där andelen äldre ökar i takt med en åldrande befolkning, en ökad urbanisering, ändrade familjestrukturer så familjer själva inte kan ta hand om de äldre som tidigare. Alla utmaningar som skapar ett ökat tryck på äldreboendena både i Åmål och i Dunhuang. Digitaliseringens framfart utmanar alla existerande strukturer och påverkar oss alla, vilket gör att städerna behöver hitta nya användbara lösningar som skapar mervärde och trygghet för våra medborgare, brukare, medarbetare och verksamheter samt locka fler yngre till att vilja arbeta inom äldrevård. Något som kräver gemensamma åtgärder och utbyte av erfarenheter för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart vårdsystem med hjälp av ny teknik.

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid vilket utmanar befintliga strukturer på alla nivåer och påverkar hela samhället. Samtidigt blir framtidens brukare fler, medellivslängden ökar och människor i arbetsför ålder minskar. För att hitta nya och ändamålsenliga lösningar som ger fullvärdigt stöd och mervärde för medborgare, brukare, medarbetare och verksamheter behövs tillägg till och utveckling av städernas befintliga välfärdsstrategier som skapar samsyn, samverkan och samarbete kring välfärdsteknik.

De äldreboenden i Åmåls kommun som ingår i arbetet är Solsäter och Adolfsberg. Projektet och de beviljade medlen skapar dels möjligheter till kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen när det gäller sambandet mellan etik och välfärdsteknik men skapar även möjligheter till föreläsningar/ information inom temat, riktade till brukare och dess anhöriga. Omvårdare på de båda deltagande äldreboendena kommer även att få möjlighet att via projektet arbetsskugga sina kollegor på det kommunala äldreboendet i Dunhuang.

Inom ramen för projektet finns en styrgrupp respektive projektgrupp, nedan finner du vilka som ingår i respektive grupp:

 

Styrgrupp
Eva Arwidsson (s), ordförande välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Johan Bengtsson (m), andra vice ordförande välfärds- och arbetsmarknadsnämnden
Jan-Erik Samuelsson, förvaltningschef Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Lena Björk, verksamhetsutvecklare
Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorg
Anna Lundin, verksamhetsansvarig internationella frågor

 

Projektgrupp
Marco Niemelä, avdelningschef äldreomsorg
Christina Olofsson, enhetschef Solsäters äldreboende
Stig Elveljung, enhetschef Adolfsbergs äldreboende
Anna Lundin, verksamhetsansvarig internationella frågor
Rose Wang, administratör och tolk
Ann-Charlotte Lind, Solsäter
Annika Olsson, Adolfsberg

Kontaktinformation

Anna Lundin
Verksamhetsansvarig internationella frågor
Telefon: 0532-170 20
E-post: anna.lundin@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 1,4 MB)

Dokumentation

Projektansökan pdf (pdf 73 KB) Ansökan styrgruppen pdf (pdf 51 KB)

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?