Kommunledningskontoret

 

Kommunledningskontoret tillhör kommunstyrelsens förvaltning och är underställd kommunchef Anders Sandén.

Kommunchefen styr och leder kommunens arbete, och har också det yttersta ansvaret för att lägga förslag till kommunstyrelsen samt verkställa kommunstyrelsens beslut.

Kommunledningskontorets övriga verksamhet är indelad i:

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministrativa och finansiella arbetsuppgifter för hela kommunen. Enhetens ansvarsområden omfattar:

• bokslut, år- och delårsredovisning, • budgetprocess, • löpande redovisning och fakturering
• utveckling och underhåll av ekonomiadministrativa rutiner, av kommunens redovisnings-
  modell och av kommunens ekonomisystem
• intern utbildning, rådgivning och information rörande ekonomifrågor
• budget- och uppföljningsstöd, • upphandlings- och inköpsstöd

Ekonomiområdets kvalitet utvärderas årligen av kommunens revisorer samt externa revisorer.

Kansli

Kanslienheten arbetar bland annat med kallelser till sammanträden, ärendehantering, protokollföring, diarieföring och kommunutredningar.

Näringsliv

Till uppgifterna hör att hjälpa de som driver företag, vill starta företag eller etablera företag.

Personalenhet

Personalenhetens roll är att ge strategiskt, konsultativt och operativt stöd inom personalområdet till samtliga förvaltningar och på så sätt bidra till att Åmåls kommun blir en attraktiv arbetsgivare. Enhetens fokusområden är ledarskap och medarbetarskap, rekrytering, löne- och anställningsvillkor, kompetensförsörjning, rehabilitering, lag och avtal samt arbetsmiljö och hälsa.

Internationellt arbete - Europa Direkt Åmål

Kommunens internationella arbete sker ofta i projektform. I Åmål finns också ett av Sveriges 22 Europa Direkt kontor som handleder i EU-frågor och volontärutbyten.

Infrastruktur

Uppdraget handlar om att planera och utveckla kommunens kollektivtrafik, järnvägstrafik, omlastningscentral (containrar) och handelshamn.

Folkhälsa

Folkhälsosamordnaren arbetar med förebyggande insatser för folkhälsan och för att öka kommuninvånarnas livskvalitet.

Säkerhetsarbete

Detta arbetsområde består av tre delar, vilka är krishantering, riskhantering och säkerhetsskydd.

Information

Kommunens information riktar sig både internt och externt. Det handlar om att kommunicera med anställda, kommuninvånare och andra målgrupper.

Sidan uppdaterades 2019-07-09

Synpunkter på sidan?