Detaljplan för Nygårds industriområde

Den 8 maj 2019, KS § 125, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar och behovsbedömning, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för industrimark samt verksamhet och handel inom området, samtidigt som naturmarkens funktion som spridningskorridor värnas. Skyltläget mot Strömstadsvägen föranleder behov av en omsorgsfull utformning av bebyggelse och tomt.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådstiden är mellan 21 maj-11 juni 2019.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 11 juni 2019 till Åmåls kommun, Tillväxtenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller fatima.ahl-sjoberg@amal.se.

För mer information kontakta planhandläggare Emma Johansson tfn 070-790 12 04 eller emma@sbkvarmland.se.

Dokument

Plankarta pdf (pdf 463 KB) Planbeskrivning pdf (pdf 1,4 MB)

Utredningar

Behovsbedömning pdf (pdf 314 KB) Dagvattenutredning pdf (pdf 4,2 MB) Naturvärdesinventering 2018 pdf (pdf 2,3 MB) Naturvärdesinventering 2016 pdf (pdf 3,1 MB) PM geoteknik pdf (pdf 4,6 MB) Riskanalys pdf (pdf 1,1 MB)

Sidan uppdaterades 2019-10-14

Synpunkter på sidan?