Egenkontroll

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet är skyldiga att utföra egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg som verksamhetsutövaren ska använda för att ha kontroll över verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön.

Du som verksamhetsutövare ska själv följa upp hur din verksamhet påverkar miljön och vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla miljöbalkens regler.

Skyldigheten att bedriva egenkontroll grundar sig i de allmänna hänsynsreglerna 2 kap miljöbalken och preciseras i bestämmelserna om egenkontroll i 26 kap 19 § miljöbalken samt i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.  

Egenkontrollen ska anpassas till den egna verksamheten. En verksamhet med stora risker för hälsa eller miljön behöver en mer omfattande egenkontroll än ett företag med små risker. Uppmärksamma att riskerna beror på typ av verksamhet samt lokalisering och inte företagets storlek. Det finns stora företag med små risker och små företag med stora risker.

Egenkontrollen handlar om att:

  • Ta reda på vilka lagkrav som gäller för verksamheten.
  • Identifiera riskerna med verksamheten.
  • Genomföra skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
  • Upprätta rutiner för återkommande kontroll av skyddsåtgärder, försiktighetsmått samt underhåll m.m.

Om det finns ett eller flera ledningssystem, så som ISO 14001 eller EMAS kan egenkontrollen samordnas med dessa.

 

Mer information
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll


Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll


Naturvårdsverkets vägledning om egenkontroll


Naturvårdsverkets information om egenkontroll


Jordbruksverkets information om egenkontroll

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?