Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet där användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan leda till problem.

Problemen kan vara utsläpp till mark, vatten eller luft eller olägenhet för människor och miljön genom exempelvis utsläpp, buller, skakningar och strålning. Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar och verkstadsindustrier.

Ansvar

Som verksamhetsutövare är det ditt ansvar känna till de lagar som berör din verksamhet samt visa att de följs. Du ska också veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa samt miljön och utifrån det arbeta för att påverkan blir så liten som möjligt.

Anmälan

Verksamheter med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska anmälas till miljöenheten. Ändras verksamheten väsentligt krävs också en anmälan. Anmälan ska lämnas till miljöenheten senast 6 veckor innan start. Det gäller även vid ändring av större verksamheter eller om olyckor/tillbud sker vid befintliga verksamheter. Anmälan av större verksamheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Du ska även anmäla om du ska installera en ny cistern, värmepumpsanläggning eller kyl- och klimatanläggning. Om din verksamhet kräver tillstånd ansöker du om detta hos länsstyrelsen.

Egenkontroll

För att minska riskerna för påverkan på miljö och människor är det viktigt med egenkontroll. Information om vad en egenkontroll bör innehålla finns att läsa här.

Tillsyn

Miljöenheten gör tillsyn på nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Undantaget är ett fåtal stora verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsynen innebär att vi granskar att verksamheten följer lagen och beslut. Detta sker ofta genom platsbesök eller att vi begär in handlingar som vi granskar.

Vid tillsyn på plats tittar vi bland annat på kemikaliehantering, avfallshantering, energi, utsläpp till luft och vatten samt egenkontroll. Tillsynen syftar till att minska verksamhetens risker på miljön.

Nedläggning

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet ska du kontakta miljöenheten så snart som möjligt.

Avgift

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter i Åmåls kommun. För handläggning av anmälan samt för tillsyn tar bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?