Efterbehandling

Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalkens 10:de kapitel. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska sanera. I vissa fall kan även fastighetsägare bli ansvariga för att sanera.

Myndigheten har flera roller i arbetet. En del är tillsynsrollen där myndigheten avgör vilka åtgärder som behöver vidtas inom ett område. En annan viktig uppgift är att via information arbeta för att efterbehandlingsarbetet i länet går framåt.

Länsstyrelsen ansvarar för:

  • Regional samordning, planering och prioritering, samt att upprätta ett regionalt program för planering och kvalitetskontroll i länet
  • Att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas för de objekt där Länsstyrelsen har/har haft tillsynen
  • Fördela statliga bidrag från Naturvårdsverket inom länet
  • Tillsynsvägledning

Kommunerna ansvarar för:

  • Efterbehandlingsarbetet på lokal nivå
  • Att efterbehandlingsfrågorna beaktas vid beslut om markanvändning och fysisk planering
  • Att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas på anläggningar som inte varit tillståndspliktiga, eller där kommunen tagit över tillsynen enligt miljöbalken
  • Huvudmannaskap för efterbehandlingsprojekt finansierade av bidragsmedel.

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?