Förorenad mark

Oljefat i skogen

Ett förorenat område är ett område där mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning är så förorenat att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förorenade områden omfattar främst industriområden där spill, utsläpp av något ämne eller avfall kan ha förorenat marken eller grundvattnet.

Upplysningsskyldighet

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat. I Åmål kommun är, i de flesta fall, Bygg- och Miljönämnden tillsynsmyndighet men i vissa fall kan det vara Länsstyrelsen.

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt 28 § i förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning utan att en anmälan har gjorts till tillsynsmyndigheten. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Med avhjälpande menas utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada. Anmälan ska göras i god tid (normalt 6 veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig, en blankett för en sådan anmälan finns här.  Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas och ett förenklat anmälningsförfarande får då tillämpas.


Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Tillsynsmyndigheten kan sedan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

Ansvar

Huvudprincipen är att den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för efterbehandling. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig.

Om ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen).

KONTAKTINFORMATION
Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
ulf.malmsten@amal.se
Katarina Hallberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 55
E-post:
katarina.hallberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?