Cisterner

Cisterner för diesel- och eldningsolja

Alla oljecisterner och rörledningar blir med åren utsatta för slitage och skador. Ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av exempelvis marksättningar. En regelbundet återkommande cisternkontroll är därför nödvändig och även reglerad i lag. Som cisterninnehavare är Du skyldig att se till att Din cistern kontrollbesiktigas.

Det finns krav på kontroll av cisterner innehållande dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Enligt föreskrifterna ska tillsynsmyndigheten (miljöenheten) skriftligen informeras innan en cistern installeras.       Har en cistern tagits ur bruk, ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Cistern som innehåller andra brandfarliga eller explosiva vätskor än dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja regleras inte av NFS 2003:24, utan omfattas istället av bestämmelser i MSBFS (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 2014:5 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för dessa. Hantering av brandfarlig vara kan kräva tillstånd; kontakta Räddningstjänsten för information om detta.

Installation av cistern

I god tid innan installation av cistern större än 1 m3, med belägenhet i mark, eller cistern på 1 till 10 m3, med belägenhet ovan mark, ska miljöenheten informeras skriftligen; blankett finns här. I samband med installationen ska en installationskontroll av cistern och rörledningar göras. Miljöenheten behöver emellertid inte informeras om nyinstallationen gäller en cistern på 1-10 m3 som ska placeras ovan mark och inomhus. Om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hanteras inom skyddsområde för vattentäkt, ska miljöenheten dock alltid informeras i god tid i förväg.

Återkommande kontroll av cistern

Återkommande kontroll av cistern och rörledningar ska utföras vart 6:e år (S-cistern*) eller vart 12:e år (K-cistern*). Inom vattenskyddsområde gäller besiktningsintervallen 3 år respektive 6 år för cisterner som inte har ett sekundärt skydd. Kontrollbesiktning av cistern innebär att ett därför ackrediterat företag (kontrollorgan*) kontrollerar att all utrustning på cisternen fungerar samt undersöker om cisternen har in- eller utvändiga skador. Efter utförd besiktning får Du en kontrollrapport från företaget. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig hos den som använder cisternen tills dess att cisternen varaktigt tas ur bruk.

* S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet av stål eller stållegeringar.
* K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet av termoplast, glasfiberarmerad härdplast, plastbelagt stål eller syrafast stål.

* Information om vilka företag som är ackrediterade kontrollorgan finns på SWEDAC:s databas över ackrediterade verksamheter

Anmälan om att cistern tagits ur bruk eller skrotats

Cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder som förhindrar att cisternen kan återfyllas ska också vidtas. Anmälan ska göras till miljöenheten när en cistern tagits ur bruk; blankett för anmälan finns  här.

Försäkringar och ansvarsfrågor

Läckage vid olyckor och spill från eldningsolje- och dieselcisterner kan orsaka omfattande miljöskador, med mycket kostsamma saneringar som följd. Om en vattentäkt förorenas eller oljan når kommunens reningsverk, blir konsekvenserna särskilt allvarliga.

Det är alltid cisterninnehavarens ansvar att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att kontroller genomförs med och för dennes cistern. Om något händer med en cistern som inte är besiktigad, eller om tillräckliga skyddsåtgärder för cisternen inte har vidtagits, är det risk att en tecknad försäkring inte gäller.

Det är ett brott mot miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2003:24 att inte kontrollbesiktiga besiktningspliktiga cisterner, liksom att inte informera miljöenheten vid installation av cistern. Detta kan medföra förbud mot att använda cisternen och en så kallad miljösanktionsavgift.

Övrigt

Beroende på omständigheterna kan bygg- och miljönämnden besluta att, enligt taxa som kommunfullmäktige bestämt, ta ut en avgift för handläggning av kontrollrapporter eller ärende.

 

Sidan uppdaterades 2019-11-27

Synpunkter på sidan?