Efterbehandling

Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalkens 10:de kapitel. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska sanera. I vissa fall kan även fastighetsägare bli ansvariga för att sanera.

Myndigheten har flera roller i arbetet. En del är tillsynsrollen där myndigheten avgör vilka åtgärder som behöver vidtas inom ett område. En annan viktig uppgift är att via information arbeta för att efterbehandlingsarbetet i länet går framåt.

Länsstyrelsen ansvarar för:

  • Regional samordning, planering och prioritering, samt att upprätta ett regionalt program för planering och kvalitetskontroll i länet
  • Att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas för de objekt där Länsstyrelsen har/har haft tillsynen
  • Fördela statliga bidrag från Naturvårdsverket inom länet
  • Tillsynsvägledning

Kommunerna ansvarar för:

  • Efterbehandlingsarbetet på lokal nivå
  • Att efterbehandlingsfrågorna beaktas vid beslut om markanvändning och fysisk planering
  • Att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas på anläggningar som inte varit tillståndspliktiga, eller där kommunen tagit över tillsynen enligt miljöbalken
  • Huvudmannaskap för efterbehandlingsprojekt finansierade av bidragsmedel.

KONTAKTINFORMATION

Ulf Malmsten
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post: ulf.malmsten@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2019-10-18

Synpunkter på sidan?