Notarius Publicus

Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder "offentlig sekreterare".

Notarius Publicus i Åmåls kommun

Advokat Pehr Nordgren
Kyrkogatan 14
662 31 Åmål
Telefon 0532-154 00

 Notarius Publicus främsta uppgifter är att hjälpa allmänheten med bland annat:

  • bestryka namnunderskrifter.
  • kontrollera lottdragningar.
  • vara med som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas.
  • vara med som vittne när förseglingar sätts på eller bryts.
  • efter en kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa åtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
  • ta upp växel- eller checkprotester.
  • bestyrka översättningar i den mån språkkunskaperna medger det.Mer information kan du hitta på Länsstyrelsens hemsida

Sidan uppdaterades 2016-01-14

Synpunkter på sidan?