Ventilationskontroll OVK

Enligt 5 kap plan- och byggförordningen (2011:338) om funktionskontroll av ventilationssystem är fastighetsägare skyldiga att se till att ventilationskontroll sker inom återkommande besiktningsintervall. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig. 

Ventilationskontrollen ska protokollföras. Protokollen ska lämnas till fastighetsägaren och samhällsbyggnadsenheten. Utförd ventilationskontroll ska anslås på väl synlig plats t ex i trapphus eller entré.

Besiktning av ventilationssystem vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus ska utföras innan det tas i bruk.

Återkommande besiktning skall utföras enligt nedanstående intervaller:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler: 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader med FT-, FTX-vent.: 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader med F-, FX-, S-vent.: 6 år

Sidan uppdaterades 2022-03-18

Synpunkter på sidan?