Strandskydd

Strandskyddsärenden handläggs av miljöenheten i Åmåls kommun.

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 100-300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).

I Åmåls kommun har följande sjöar och vattendrag

 • 300 m strandskydd:
  Vänern
 • 200 m strandskydd:
  Djup, Edslan, Furusjön, Kalven Nedre, Kalven Övre, Knarrbysjön, Käppesjön, Norra Viken, Tansjön, Ånimmen, Ärran, Ömmeln, Österbosjön
 • 100 m strandskydd:
  Övriga sjöar och tjärn i kommunen med större yta än ca 1 ha samt Vitlandaån, Forsnäsån och Åmålsån

Regler

Inom strandskyddsområdet får inte

 • Nya byggnader uppföras.
 • Byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har används till.
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2.
 • Andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbudet gäller inte

 • Byggnader, anläggningar, anordningar eller andra åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål
  eller
 • Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § MB.

Strandskyddsdispens
Dispens från strandskyddet kan i vissa fall medges efter prövning hos kommunen/länsstyrelsen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Samhällsbyggnadsstrateg
Andreas Bäckman
Telefon: 0532-170 75
E-post: andreas.backman@amal.se

Länkar

Blankett - Ansökan om strandskyddsdispens

Boverket - www.boverket.se

Lantmäteriet - www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen Västra Götaland - www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

PBL Kunskapsbanken  - www.boverket.se

 

Sidan uppdaterades 2023-02-17

Synpunkter på sidan?