Vindbruk Dalsland, Åmål

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner har i en gemensam planprocess arbetat med planering för vindbruk; Vindbruk Dalsland. Samarbetet har skett inom Dalslandskommunernas kommunalförbund men alla beslut som ingår i planprocessen enligt Plan- och bygglagen har fattats av respektive kommun. Resultatet har blivit en vindbruksplan för varje kommun där den är ett tillägg till översiktsplanen.
 
Syftet med vindbruksplaneringen är att ge förutsättningar för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Dalsland samt för en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen.
Dalslandskommunerna vill se en hållbar utbyggnad av vindkraft och förordar större vindkraftsetableringar framför spridda enstaka verk.

I planen redovisas dels lämpliga områden för vindkraftsparker, dels vilka områden som är olämpliga för vindkraft. Inom övriga områden kan mindre vindkraftetableringar prövas restriktivt. Planen anger även riktlinjer för utformning, placering och prövning av vindkraftverk, parker såväl som mindre grupper och enstaka verk.

Åmåls kommun har antagit vindbruksplanen som ett tillägg till sin översiktsplan. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 28 september 2011, KF § 166. Beslutet vann laga kraft 2011-10-24.

I Åmål anges inga områden som lämpliga för vindkraftparker.


Antagna handlingar för Åmåls kommun:

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Biträdande samhällsbyggnadschef
Sören Linder
Telefon: 0532-172 78
E-post: soren.linder@amal.se 

Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2023-06-02

Synpunkter på sidan?