Mot Åmål 2050

Kommunens förslag till ny översiktsplan är ute på granskning 19 januari - 31 mars

Kommunens nya översiktsplan är digital och nås via denna LÄNK.

Instruktion om hur den digitala översiktsplanen fungerar finns HÄR.

 

Samrådsredogörelsen (inkomna yttranden samt kommunens svar på dessa)
finns att läsa HÄR.

 

Synpunkter på översiktsplanen

Nu när översiktsplanen är ute på granskning kan du lämna in synpunkter - ett så kallat yttrande. Yttrandet ska vara en synpunkt på förslaget till ny översiktsplan. Det kan till exempel vara förslag på någon ändring eller något du inte håller med om.
Observera att yttrande på en översiktsplan avser synpunkter på en översiktlig nivå. För synpunkter av mer detaljerad karaktär, exempelvis gällande enskilda byggnader, underhåll eller liknande, kontakta växeln.

Synpunkter kan lämnas via:

  • digitalt frågeformulär med kartfunktion HÄR
  • e-post oversiktsplan@amal.se
  • brev till Åmåls kommun, Översiktsplan, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål

Observera att vi endast kan ta emot synpunkter som kommer in via sätten som listas ovan; via e-post eller per brev. Synpunkter/kommentarer som rör översiktsplanen och som lämnas på Facebook eller Instagram kommer inte att hanteras.

 

Vi har varit på plats ute i orterna följande datum och tider:

Tösse 6 februari i föreningslokalen Tösse IF (Frillsätersvägen 3).
Ånimskog 7 februari kl. 10:00-11:30 i Ånimskogs Bygdegård (Stora Mossevägen 2).
Ånimskog 8 februari kl. 17:00-19:00 i Ånimskogs Bygdegård (Stora Mossevägen 2).
Mo 9 februari kl. 17:00-19:00 i Mo Bygdegård (Mo Stom 910).
Mo 10 februari kl. 10:00-11:30 i Mo Bygdegård (Mo Stom 910).
Edsleskog 15 februari i Edsleskogs Prästgård (Prästgården 402).
Fengersfors 16 februari i Folkets Hus (Fröskogsvägen 3).
Åmål 21 februari i KF-salen/päronsalen på stadshuset (Kungsgatan 26).

Tider: kl. 10:00-11:30 och 17:00-19:00 på samtliga orter om inget annat anges.

På Åmåls bibliotek finns det en utställning som är öppen under hela granskningsperioden.

 


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.


Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
- Aktualitetsprövning av ÖP 2013
- Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
- Påbörjan av ny översiktsplan
- En workshop med allmänhet (en av sammanlagt sex planerade)
- Politisk workshop 2020-10-27

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.
Sammanställning av inkomna synpunkter har publicerats under rubriken "Medborgardialog om ny översiktsplan" i vänsterspalten.

2022
Samråd av översiktsplanen mellan 16 maj och 15 augusti.
Bearbetning inför granskningsskedet pågår under hösten.

2023
Granskning av översiktsplanen mellan 19 januari och 31 mars.


Vad är kvar att göra?

• Bearbetning av inkomna yttranden från granskningsperioden och eventuella ändringar som behöver göras med hänsyn till dessa inför antagande.
• Antagande av översiktsplan under 2023. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör

Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Kommunens granskningsförslag till ny översiktsplan finns att läsa HÄR som PDF.

Det saknas dock ett antal kartor i denna version pga en bugg hos leverantören.


Samrådsredogörelsen finns att läsa HÄR.

Samrådsförslaget till ny översiktsplan (som var på samråd 16 maj - 15 augusti 2022) finns att läsa HÄR.

Sidan uppdaterades 2023-03-01

Synpunkter på sidan?