Mot Åmål 2050

Granskningen för kommunens förslag till ny översiktsplan har nu avslutats.

Nu pågår arbetet med att sammanställa och svara på alla synpunkter som inkom under granskningstiden (19 januari - 31 mars).
Detta kommer sedan att resultera i ett granskningsutlåtande som kommer publiceras i samband med antagandet av översiktsplanen.

 

Vänligen observera att det inte längre går att lämna synpunkter på granskningsförslaget.

 


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.


Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
- Aktualitetsprövning av ÖP 2013
- Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
- Påbörjan av ny översiktsplan
- En workshop med allmänhet (en av sammanlagt sex planerade)
- Politisk workshop 2020-10-27

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.
Sammanställning av inkomna synpunkter har publicerats under rubriken "Medborgardialog om ny översiktsplan" i vänsterspalten.

2022
Samråd av översiktsplanen mellan 16 maj och 15 augusti.
Bearbetning inför granskningsskedet pågår under hösten.

2023
Granskning av översiktsplanen mellan 19 januari och 31 mars.
Bearbetning inför antagande pågår under våren.


Vad är kvar att göra?

• Bearbetning av inkomna yttranden från granskningsperioden och eventuella ändringar som behöver göras med hänsyn till dessa inför antagande.
• Antagande av översiktsplan under 2023. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Kommunens granskningsförslag till ny översiktsplan (som var på granskning 19 januari - 31 mars) finns att läsa HÄR som PDF.

Det saknas dock ett antal kartor i denna version pga en bugg hos leverantören.


Samrådsredogörelsen finns att läsa HÄR.

Samrådsförslaget till ny översiktsplan (som var på samråd 16 maj - 15 augusti 2022) finns att läsa HÄR.

Sidan uppdaterades 2023-05-04

Synpunkter på sidan?