Mot Åmål 2050

Översiktsplanen har antagits och vunnit laga kraft!

Digital översiktsplan

Instruktion till digital översiktsplan (storymap) pdf (pdf 546 KB)

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2023, KF § 116, att anta översiktsplanen för Åmåls kommun.

Det justerade protokollet anslogs på kommunens digitala anslagstavla 3 oktober 2023.

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 26 oktober 2023.

 

Översiktsplanen är digital och nås via länken ovan.

Det finns även en sparad version av översiktsplanen i PDF-format i högerspalten, men den saknar dock ett antal kartor pga en bugg som inte har gått att lösa. Men alla kartor finns och fungerar i den digitala översiktsplanen.


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.


Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
Aktualitetsprövning av ÖP 2013
Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
Påbörjan av ny översiktsplan
En workshop med allmänhet (en av sammanlagt sex planerade)
Politisk workshop 2020-10-27

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.
Sammanställning av inkomna synpunkter har publicerats under rubriken "Medborgardialog om ny översiktsplan" i vänsterspalten.

2022
Samråd av översiktsplanen mellan 16 maj och 15 augusti.
Bearbetning inför granskningsskedet pågår under hösten.

2023
Granskning av översiktsplanen mellan 19 januari och 31 mars.
Bearbetning inför antagande pågår under våren.
Antagande av översiktsplanen 26 september 2023.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Granskningsutlåtande pdf (pdf 935 KB)
Mot Åmål 2050 pdf (pdf 5,7 MB)

På länken ovan finns översiktsplanen i PDF, men det saknas dock ett antal kartor i denna pga en bugg hos leverantören.

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?