Översiktsplan

​​Plan- och bygglagens 1 kap 3 § anger att varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden som bland annat visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas och bevaras samt vilka allmänna intressen som bör beaktas. Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen är inte juridiskt bindande.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Biträdande samhällsbyggnadschef
Sören Linder
Telefon: 0532-172 78
E-post: soren.linder@amal.se 

Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Länkar

Boverket - www.boverket.se

Lantmäteriet - www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen Västra Götaland - www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

PBL Kunskapsbanken  - www.boverket.se

 

Sidan uppdaterades 2023-06-02

Synpunkter på sidan?