Utställning av upphävande av tomtindelningar


Tomtindelningar och fastighetsplaner är planer för hur vissa kvarter i Åmål ska vara indelade i fastigheter. De skapar ibland onödiga problem och kostnader för fastighetsägare och kommunen föreslår därför att de ska upphävas. Förslaget har varit på samråd och inga skriftliga erinranden har inkommit. Planhandlingarna ställs nu ut på bibliotekets och stadshusets anslagstavlor under tiden 2016-12-21 tom 2017-01-23.

Upphävandet påverkar inte gränserna för fastigheter, deras namn, värde eller byggrätt. De ägare vars fastigheter berörs har blivit underrättade skriftligt vid samrådet.

Du kan skicka synpunkter på upphävandet till:
Tillväxtenheten, Åmåls kommun
Box 62, 662 22 Åmål
eller med e-post till thomas.carlson@amal.se

Senast den 23 januari 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om upphävande.

Sidan uppdaterades 2020-09-07

Synpunkter på sidan?