Detaljplaneändring för kvarteret Illern har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-22 § 159 att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret Illern i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2019-09-05

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden.

Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Antagandebeslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena 2020-02-14 (Mål nr P 4810-19).

Beslutet vann laga kraft den 6 mars 2020.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt kap. 15 § 5 i fall som avses i kap. 14 3-7 och 9-13 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Handlingar

Utredningar

Bullerutredning pdf (pdf 1,5 MB) Geotekniskt PM pdf (pdf 475 KB) Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 254 KB)

Sidan uppdaterades 2021-01-18

Synpunkter på sidan?