Detaljplaneändring för kv. Adolfsberg - Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt Adolfsbergsparken inom Åmåls stad, Åmåls kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 282 att anta detaljplaneändringen för kv. Adolfsberg, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2018-11-05.

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att bygga upp till 6 våningar inom två av de befintliga byggrätterna i kvarteret Adolfsberg. Planen är förenlig med översiktsplanen.

Länsstyrelsen beslutade 2019-01-18 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 18 januari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 15 kap 5 § PBL i fall som avses i 14 kap 3-7 §§ och 9-13 §§ PBL ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap 2 § och 8 § PBL ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Dokument

Plankarta jpg (jpg 3,6 MB)

Planbeskrivning pdf (pdf 798 KB)

 

Sidan uppdaterades 2020-11-10

Synpunkter på sidan?