Detaljplan för Tjuke 1:3 m.fl. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2023, KS § 111, att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett särskilt boende inom fastigheten Tjuke 1:3.

Planen är förenlig med kommunens nya översiktsplan.
Planen upprättas med standardförfarande.

Samrådstiden är mellan 15 maj och 5 juni 2023.

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 5 juni 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

  • Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Via e-post: bygg.miljo@amal.se

Illustration: Klara Arkitekter

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Dokument

Plankarta pdf (pdf 1,1 MB) Planbeskrivning pdf (pdf 2,6 MB)

Utredningar

Dagvattenutredning pdf (pdf 1,9 MB) Geotekniskt PM pdf (pdf 3,8 MB) Lokaliseringsutredning pdf (pdf 2,2 MB) Marktekniskt undersökningsrapport pdf (pdf 10,4 MB) Naturvärdesinventering pdf (pdf 4,2 MB) Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 879 KB)

Sidan uppdaterades 2023-05-15

Synpunkter på sidan?