Detaljplan för Tjuke 1:3 m.fl. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2023, KF § 122, att anta detaljplanen för Tjuke 1:3 m.fl. i enlighet med antagandehandlingarna enligt 5 kap. 27 § PBL (plan- och bygglagen, 2010:900). Det justerade protokollet anslogs på kommunens digitala anslagstavla 28 september 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett särskilt boende inom fastigheten Tjuke 1:3.

 Länsstyrelsen beslutade 2023-10-03 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2023.

Illustration: Klara Arkitekter

KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Dokument

Beslut KF pdf (pdf 300 KB) Plankarta pdf (pdf 1,2 MB) Planbeskrivning pdf (pdf 3,5 MB)

Utredningar

Granskningsutlåtande pdf (pdf 629 KB) Samrådsredogörelse pdf (pdf 747 KB) Dagvattenutredning pdf (pdf 1,7 MB) Markteknisk undersökningsrapport pdf (pdf 12,7 MB) PM Geoteknik pdf (pdf 9,0 MB) Lokaliseringsutredning pdf (pdf 2,2 MB) Naturvärdesinventering pdf (pdf 4,2 MB) Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 879 KB)

 

Sidan uppdaterades 2023-10-24

Synpunkter på sidan?