Detaljplan för Säter del av Åmål-Nygård 1:1 och del av Björkil 2:1.

Detaljplan för Säter är inför granskning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15, KS § 90, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45. Avsikten är att möjliggöra för såväl industrietableringar som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandel.

Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan (2013) som utbyggnadsområde för industri. Kommunen har länge haft en ambition att genomföra en detaljplaneläggning av området. I början av 2018 fanns intresserad exploatör i området varvid planuppdrag gavs. I dagsläget finns ingen exploatör i området, men enheten bedömer det fortsatt viktigt att genomföra planläggning av området för att hålla en planberedskap för industri och begränsad handelsanvändning. Området bedöms attraktivt för åsyftad markanvändning med hänsyn till läget vid E45.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerström@amal.se

Planbeskrivning och karta
Planbeskrivning pdf (pdf 10,2 MB)
Plankarta pdf (pdf 1,0 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 669 KB)
 
Övriga handlingar
Dagvattenutredning pdf (pdf 1,8 MB) Kostnadsbedömning VA pdf (pdf 6 KB) Geotekniskt PM pdf (pdf 3,8 MB) Geotekniskt PM bilaga 1 pdf (pdf 333 KB) Geotekniskt PM bilaga 2 pdf (pdf 260 KB) Geotekniskt PM bilaga 3 pdf (pdf 1,1 MB) PM teknisk försörjning pdf (pdf 119 KB) Riskanalys pdf (pdf 921 KB) Snabbanalys av handeln i Åmål pdf (pdf 1,3 MB) Trafikutredning DP Säter pdf (pdf 1,5 MB) Trafikutredning bilaga 1 pdf (pdf 206 KB) Naturvärdesinventering Åmål Säter pdf (pdf 37,1 MB)

Sidan uppdaterades 2022-11-28

Synpunkter på sidan?