Detaljplan för Nygårds industriområde

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2023, KS § 87, att godkänna granskningshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på granskning enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till förtätning och vidareutveckling av befintligt industri-, verksamhets- och handelsområde. En ny allmän gata föreslås i syfte att möjliggöra en mer småskalig struktur än vad gällande detaljplan medger. Planförslaget har utarbetats för att ta hänsyn till kulturmiljövärden vid Nygårdsladan, registrerad fornlämning inom området, naturvärden längs den befintliga höjdryggen samt viktiga entré- och skyltlägen.

Planen är förenlig med kommunens översiktsplan.
Planen upprättas med normalt förfarande.

Samrådstiden är mellan 27 april och 25 maj 2023.

Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 25 maj 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

  • Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Via e-post: bygg.miljo@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2023-04-27

Synpunkter på sidan?