Detaljplan för Fölet/Hannebol har vunnit laga kraft!

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24 § 195 att anta detaljplanen för fastighet Fölet 1, del av Åmåls-Hannebol 1:1 och del av Hästen 3, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2020-10-22.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor av området samt bebyggelsen.

Länsstyrelsen beslutade 2020-12-22 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2021.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 15 kap 5 § PBL i fall som avses i
14 kap 3-7 §§ och 9-13 §§ PBL ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap 2 § och 8 § PBL ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Dokument

Plankarta pdf (pdf 676 KB) Planbeskrivning pdf (pdf 12,5 MB) Granskningsutlåtande pdf (pdf 1,9 MB) Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning pdf (pdf 13,7 MB) Bilaga 2 Redovisning av miljöbedömning pdf (pdf 1,1 MB) Samrådsredogörelse pdf (pdf 10,2 MB)

Utredningar

Arkeologisk utredning pdf (pdf 4,8 MB) Bullerutredning Bilaga 1 pdf (pdf 223 KB) Bullerutredning Bilaga 2 pdf (pdf 230 KB) Bullerutredning Bilaga 3 pdf (pdf 227 KB) Bullerutredning Bilaga 4 pdf (pdf 232 KB) Bullerutredning Bilaga 5 pdf (pdf 234 KB) Bullerutredning Bilaga 6 pdf (pdf 256 KB) Bullerutredning pdf (pdf 514 KB) Dagvattenutredning pdf (pdf 5,0 MB) Geotekniskt PM pdf (pdf 3,2 MB) Miljökonsekvensbeskrivning pdf (pdf 13,6 MB) Naturvärdesinventering pdf (pdf 34,4 MB) PM – Kompletterande Inventering pdf (pdf 464 KB) Rev. Bullerutredning pdf (pdf 1,9 MB) Riskanalys pdf (pdf 1,2 MB) Trafikutredning pdf (pdf 5,2 MB) Undersökning Om Betydande Miljöpåverkan pdf (pdf 903 KB)

 

Sidan uppdaterades 2021-12-14

Synpunkter på sidan?