Detaljplan för Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1 (Eurocash Food AB)

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25 § 179 att anta detaljplanen för Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1 (Eurocash Food AB) i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2017-05-24.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en större livsmedelsbutik i norra delen av planområdet. Detta åstadkoms genom att flytta Östra Åsenvägen mot norr så att befintligt område för handel kan utökas. Planen har upprättats med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 då planförslaget avviker från översiktsplanen.

Antagandebeslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena 2018-04-24 (Mål nr P 4624-17).  

Beslutet vann laga kraft den 15 maj 2018.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt kap. 15 § 5 i fall som avses i kap. 14 3-7 och 9-13 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Dokument

Plankarta pdf (pdf 323 KB)
Illustrationskarta pdf (pdf 1,1 MB)
Planbeskrivning pdf (pdf 1,7 MB)
Utredningar
Geotekniskt PM pdf (pdf 8,8 MB)
Riskbedömning pdf (pdf 1,6 MB)
Skuggstudie pdf (pdf 1,8 MB)
Trafik- och vägbuller PM pdf (pdf 1,1 MB)

Sidan uppdaterades 2020-04-16

Synpunkter på sidan?