Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-27 § 42 att anta detaljplanen för Näsudden, Höganäs 1:1, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2021-01-26.

 

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser. Planen bedöms inte avvika från översiktsplanen.

 

Länsstyrelsen beslutade 2021-06-08 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

 

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

 

Beslutet vann laga kraft den 2021-06-08.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 15 kap 5 § PBL i fall som avses i
14 kap 3-7 §§ och 9-13 §§ PBL ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap 2 § och 8 § PBL ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Handlingar

Plankarta pdf (pdf 2,6 MB) Planbestämmelser pdf (pdf 396 KB) Planbeskrivning pdf (pdf 3,9 MB)
Granskningsutlåtande doc (doc 981 KB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 424 KB) Samrådsredogörelse doc (doc 2,8 MB)

 

Sidan uppdaterades 2021-12-14

Synpunkter på sidan?