Översikts- och detaljplanering 

 

Här hittar du information om Åmål Kommuns översikts- och detaljplanering. Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen (PBL) som gavs ut 2 maj 2011 och det är kommunen som ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Samhällsbyggnadschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon: 0532-170 80
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör
Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Länkar

Boverket - www.boverket.se

Lantmäteriet - www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen Västra Götaland - www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

PBL Kunskapsbanken  - www.boverket.se

 

Sidan uppdaterades 2023-02-10

Synpunkter på sidan?