Mot Åmål 2050

 

Kommunens förslag till ny översiktsplan är ute på samråd 16 maj - 15 augusti

Kommunens nya översiktsplan är digital och nås via denna länk.

 

Översiktsplanens olika avsnitt finns även att läsa som pdf: avsnitt 1, avsnitt 2, avsnitt 3, avsnitt 4, avsnitt 5, avsnitt 6, avsnitt 7.
Dock saknas det ett antal kartor i denna version pga tekniskt strul. Vi jobbar på att försöka lösa detta så snart som möjigt!

 

Synpunkter
Nu när översiktsplanen är ute på samråd kan du lämna in synpunkter - ett så kallat yttrande. Yttrandet ska vara en synpunkt på förslaget till ny översiktsplan. Det kan till exempel vara förslag på någon ändring eller något du inte håller med om.
Observera att yttrande på en översiktsplan avser synpunkter på en översiktlig nivå. För synpunkter av mer detaljerad karaktär, exempelvis enskilda byggnader, underhåll eller liknande, kontakta växeln.

Synpunkter kan lämnas in digitalt här.

Synpunkter kan också lämnas in via e-post oversiktsplan@amal.se eller via brev till Åmåls kommun, Översiktsplan, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.

Observera att vi endast kan ta emot synpunkter som kommer in via länken ovan, via e-post eller per brev. Synpunkter/kommentarer som rör översiktsplanen och som lämnas på Facebook eller Instagram kommer inte att hanteras.

 

Vi kommer att vara ute på plats i småorterna följande datum och tider:

Tösse 7 juni i föreningslokalen Tösse IF (Frillsätersvägen 3).
Fengersfors/Fröskog 8 juni i Folkets Hus (Fröskogsvägen 3).
Ånimskog 13 juni i Ånimskogs Bygdegård (Stora Mossevägen 2).
Edsleskog 15 juni i Edsleskogs Prästgård (Prästgården 402).
Mo 21 juni i Mo Bygdegård (Mo Stom 910).
Tider: kl. 9.30-12.00 och 17.00-19.30 (gäller alla ovanstående datum).

Åmål, på Åmåls bibliotek finns det en utställning som är öppen under hela samrådsperioden. Den 16 juni är vi på plats kl. 10.00-12.30.

Vi bjuder på fika i samband med mötena - välkomna!

 


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Översiktsplanen ska ses över varje mandatperiod och det avgörs då huruvida den fortfarande är aktuell eller inte. Om den inte länge anses aktuell ska en ny översiktsplan upprättas.


Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
- Aktualitetsprövning av ÖP 2013
- Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
- Påbörjan av ny översiktsplan
- En workshop med allmänhet (en av sammanlagt sex planerade)
- Politisk workshop 2020-10-27

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.
Sammanställning av inkomna synpunkter har publicerats under rubriken "Medborgardialog om ny översiktsplan" i vänsterspalten.

2022
Samråd av översiktsplanen mellan 16 maj och 15 augusti.


Vad är kvar att göra?

• Granskning – Hösten 2022. Möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll.
• Antagande av översiktsplan 2023. Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och bygglovsingenjör
Fatima Åhl Sjöberg
Telefon:
0532-170 80
E-post:
fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovsingenjör

Frida Roth
Telefon: 0532-170 65
E-post: frida.roth@amal.se

Plan- och GIS-ingenjör
Ludvig Johansson
Telefon: 0532-170 89
E-post: ludvig.johansson@amal.se

Samhällsbyggnadsstrateg
Jana Gustafsson
Telefon: 0532-170 75
E-post:
jana.gustafsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-06-07

Synpunkter på sidan?