Ny och utökad LIS-plan

LIS är en förkortning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En LIS-plan är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ny och utökad LIS-plan. På den här sidan kan du läsa mer om tidplan och syftet med LIS-planen.

Brygga vid sjö

Aug-Nov 2020

Samhällsbyggnadsenheten har under hösten 2020 sammanställt alla synpunkter som inkommit under samrådstiden och förmedlat detta till samtliga fastighetsägare som anmält intresse för ett LIS-område.
Planen som snart inför granskning.

April-juli 2020

LIS-planen var ute på samråd mellan 17 april till 6 juli 2020. Under den här tiden kunde man lämna synpunkter på planförslaget, Länkar till samrådshandlingarna finns här på sidan. Innan handlingarna sändes ut godkändes de av kommunstyrelsen. Syftet med en LIS-plan är att peka ut ett antal områden i kommunen som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I den nya LIS-planen kommer fler områden att pekas ut som lämpliga för utveckling.

Mer om LIS-planen
LIS-planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras enligt plan- och bygglagen 2010:900.  När LIS-planen är färdig att användas kan dispens lämnas för en åtgärd inom ett strandskyddsområde om åtgärden innebär ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. För detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, eller ett tillägg till den, har pekat ut områden för landsbygdsutveckling. Bestämmelser om det finns i miljöbalken sjunde kapitlet 18 paragrafen. Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2014 har vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen.

I det aktuella förslaget ny LIS-plan bedöms att hela kommunens yta utgör landsbygd. Anledningen till det är Sveriges kommuner och regioners landstings, SKR:s, kommungruppsindelning. 


Synpunkter på förslaget 
Synpunkter på planförslaget kunde lämnas senast 6 juli 2020 via e-post till kommun@amal.se eller via brev till dåvarande plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 Åmål. 

Handlingar
Samrådshandling LIS pdf (pdf 8,2 MB) Samrådshandling LIS ÖP pdf (pdf 37,6 MB)

Sidan uppdaterades 2020-11-10

Synpunkter på sidan?