Översiktsplan

​​Plan- och bygglagens 1 kap 3 § anger att varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden som bland annat visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas och bevaras samt vilka allmänna intressen som bör beaktas. Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen är inte juridiskt bindande.

Sidan uppdaterades 2022-05-04

Synpunkter på sidan?