Information om Covid-19, läs mer här.

Översiktsplan

Arbete pågår med att aktualitetsförklara kommunens översiktsplan.


Plan- och bygglagens 1 kap 3 § anger att varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden som bland annat visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas och bevaras samt vilka allmänna intressen som bör beaktas. Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen är inte juridiskt bindande.


En översiktsplan har upprättats för Åmåls kommun samt ett tematiskt tillägg, LIS-plan under 2012-2013. ÖP 2013 och LIS-planen var ute på granskning 7 oktober till 7 december 2013. Efter inkomna synpunkter upprättades antagandehandlingar som antogs av KF 26 februari 2014. Inget överklagande av KF:s beslut togs emot inom tre veckor från den dag kommunens antagandebeslut tillkännagivits på kommunens anslagstavla, därmed ansågs kommunens antagandebeslut ha vunnit laga kraft den 26 mars 2014.

 

Översiktsplan (ÖP) 2013 och LIS-plan

ÖP 2013 pdf (pdf&nbsp18,03 MB)

LIS-Plan pdf (pdf&nbsp18,70 MB)

 

 

ÖP.jpg

Sidan uppdaterades 2021-04-28

Synpunkter på sidan?