Detaljplan för Nygårds industriområde

Den 15 januari 2020, KS § 4, beslutade kommunstyrelsen att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på granskning enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel inom området. Vid utformning av ny bebyggelse vid Strömstadsvägen ska särskild hänsyn tas till ladan och dess kulturhistoriska värden och där det förekommer skyltläge mot väg ska generellt särskild vikt läggas vid gestaltning av bebyggelse och tomt.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningstiden är mellan 28 januari-18 februari 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 18 februari 2020 till Åmåls kommun, Plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget då, kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Sidan uppdaterades 2020-09-07

Synpunkter på sidan?