Detaljplan för fastighet Fölet 1, del av Åmåls-Hannebol 1:1 och del av Hästen 3

Detaljplan för Fölet 1 har varit ute på granskning och är nu inför antagande. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrum­handeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vil­ket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrå­gor av området samt bebyggelsen.

För mer information kontakta plan- och bygglovsingenjör Frida Roth telefon 0532-170 65 eller e-post: frida.roth@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Dokument

Plankarta pdf (pdf 676 KB)

Planbeskrivning pdf (pdf 12,4 MB)
Samrådsredogörelse pdf (pdf 10,2 MB)

Utredningar

Arkeologisk utredning pdf (pdf 4,8 MB) Bullerutredning Bilaga 1 pdf (pdf 223 KB) Bullerutredning Bilaga 2 pdf (pdf 230 KB) Bullerutredning Bilaga 3 pdf (pdf 227 KB) Bullerutredning Bilaga 4 pdf (pdf 232 KB) Bullerutredning Bilaga 5 pdf (pdf 234 KB) Bullerutredning Bilaga 6 pdf (pdf 256 KB) Bullerutredning pdf (pdf 514 KB) Dagvattenutredning pdf (pdf 5,0 MB) Geotekniskt PM pdf (pdf 3,2 MB) Miljökonsekvensbeskrivning pdf (pdf 13,6 MB) Naturvärdesinventering pdf (pdf 34,4 MB) PM – Kompletterande Inventering pdf (pdf 464 KB) Rev. Bullerutredning pdf (pdf 1,9 MB) Riskanalys pdf (pdf 1,2 MB) Trafikutredning pdf (pdf 5,2 MB) Undersökning Om Betydande Miljöpåverkan pdf (pdf 903 KB)

Sidan uppdaterades 2020-11-10

Synpunkter på sidan?