Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-02, KS § 268, att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på granskning enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser.

Planen är  förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningstiden är mellan 11 december 2020 - 15 januari 2021.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 15 januari 2021 till Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller bygg.miljo@amal.se.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget då, kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information kontakta planhandläggare Frida Roth tfn 0532-17065 eller frida.roth@amal.se.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Handlingar

Planbeskrivning pdf (pdf 7,4 MB) Plankarta pdf (pdf 5,6 MB) Planbestämmelser pdf (pdf 392 KB) Samrådsredogörelse doc (doc 2,8 MB) Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 424 KB)

 

Sidan uppdaterades 2020-12-14

Synpunkter på sidan?