Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Detaljplan för Näsudden är inför granskning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, KS 51, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan,
samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och
bygglagen) 5 kap 11 .

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Handlingar
Antagandehandling pdf (pdf 14,2 MB)
Samråd Näsudden pdf (pdf 2,8 MB)
Planbestämmelser samråd pdf (pdf 391 KB)
Ren samråd Näsudden pdf (pdf 651 KB)
Undersökning BMP Näsudden pdf (pdf 424 KB)

Sidan uppdaterades 2020-11-10

Synpunkter på sidan?