Detaljplaner

 

Här har vi våra detaljplaner! 

En detaljplan är en bindande uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Kommunen genomför politiska beslut om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med detaljplaner. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Inom detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmän platsmark är oftast gator, torg och parker medan kvartersmark exempelvis är kvarteret med bostäder, affärer, tomter och kontor. För det som ska vara kvartersmark och vattenområden ska användningen bestämmas.

 

Fakta om detaljplaner
Fakta om detaljplaner pdf (pdf 27 KB) 

 

Sidan uppdaterades 2021-06-15

Synpunkter på sidan?