Höjdsystem


Åmåls kommun använder koordinatsystemet SWEREF99 12 00 och höjdsystemet RH2000.


Åmåls kommun har gått över till Rikets höjdsystem 2000 (RH2000).
Från och med den 15 september 2017 kommer samtliga leveranser av kartdata att ske i RH2000 om inte annat anges.

RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem. Föregående system som ersätts är RH70 och RH00.

Varför byter vi höjdsystem?
Rikets höjdsystem 2000 (RH2000) är ett enhetligt nationellt höjdsystem av hög kvalitet som Lantmäteriet har ansvaret för. I och med övergången till RH2000 kommer höjderna att bättre överensstämma  med verkligheten. Datautbytet mellan olika aktörer underlättas genom att de flesta kommuner och myndigheter i Sverige också använder RH2000.

Höjdsatta detaljer – omräkning från RH00 och RH70 till RH2000
Mätningsavdelningen i Åmåls kommun har tillsammans med Lantmäteriet i Gävle genomfört anslutnings- och kompletteringsmätningar samt analyser av de lokala  näten.  Detta arbete har nu lett fram till att man har kunnat fastslå vilka differenser det finns i de olika lokala näten och det har blivit möjligt att byta höjdsystem.

Vilka berörs och hur?
Du som använder kartor eller ritningar där höjder ingår kommer att beröras. Efter bytet av höjdsystem kommer all geografisk information från Åmåls kommun att levereras i RH2000, om inte annat har överenskommits.

Vilka risker finns?
Efter övergången till RH2000 är det särskilt viktigt att tänka på i vilket höjdsystem man har sitt data lagrat. Uppenbara risker finns när du ska bygga eller utföra andra projekt där höjduppgifter kan finnas i många dokument och kartor som är upprättade vid olika tidpunkter som detaljplaner, projekteringsunderlag, nybyggnadskartor, bygglov och VA-uppgifter. Det är därför viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som redovisas på handlingen.

Om en karta har leveretats från kommunen före den 15 september 2017 kan den innehålla data från gamla höjdsystem, det vill säga RH00 eller RH70. Efter den 15 september kommer all höjddata från kommunen att levereras i RH2000 om inget annat anges.

Kontrollera alltid redovisad uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer
På riktigt gamla ritningar, kartor och textbeskrivningar kan även andra system förekomma.

Vid nyprojektering av områden är det extra viktigt att kontrollera till exempel detaljplaners höjddata för att undvika felaktigheter, med stora ekonomiska konsekvenser som följd.

För projektör och entreprenörer: verifiera alltid vilket höjdsystem som gäller för de handlingar som används. Märk tydligt upp alla handlingar – även de digitala.

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål.
Måndag-fredag kl. 8:00-16:00.


Plan- och GIS-ingenjör
Elin Strandberg
Telefon: 0532-170 89
E-post: elin.strandberg@amal.se

LÄNKAR

För mer information angående RH2000 besök Lantmäteriets hemsida: www.lantmäteriet.se

Sidan uppdaterades 2023-07-19

Synpunkter på sidan?