Slutbesked

Slutbesked

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Detta gäller även bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Byggnader får inte tas i bruk innan slutbesked har getts, det innebär att det är ett automatiskt användningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats. Om ett byggnadsverk tas helt eller delvis i bruk utan slutbesked kan Tillväxtenheten besluta om sanktionsavgift.

Byggnadsnämnden ska ge ett slutbesked om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked, kontrollplan eller kompletterande villkor i särskilda beslut är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa. Om Tillväxtenheten bedömer att en byggnad får tas i bruk innan vi ger ett slutbesked ska det särskilt beslutas i startbeskedet som ges efter lovet. Byggnadsnämnden har en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?