Kontrollplan/Kontrollansvarig

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Om det krävs en kontrollansvarig i ärendet ska han/hon hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslaget till kontrollplan till Tillväxtenheten. Det är dock önskvärt att kontrollplanen lämnas in tidigare än så, för att kunna förbereda sig inför det tekniska samrådet.

Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. Det ska också framgå vilka kontroller som ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka kontroller som ska göras
 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Beroende på objektets art kan viktiga kontrollpunkter exempelvis vara brandteknisk dokumentation, ljudmätningar, varsamheten vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, dimensioneringskontroll, utförandekontroll av bärande konstruktioner eller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kontrollplanen kan, i mycket enkla projekt, bestå av endast ett fåtal punkter exempelvis:

 • Inga kontroller ska göras
 • Inget arbetsplatsbesök ska ske
 • Anmälan ska ske till byggnadsnämnden inför slutbesked

 

Använd gärna vår mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Kom ihåg att kontrollpunkterna ska vara anpassade utifrån projektet.

Exempel: Kontrollplan – Mall

Exempel: Kontrollplan – Garage/Carport

 

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. I de ärenden Tillväxtenheten bedömer att tekniskt samråd ej krävs behövs heller inte en kontrollansvarig. Tillsammans med ansökan ska du också lämna in en anmälan på vilken kontrollansvarig du vill använda i ärendet. De som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade.

Den kontrollansvarige ska;

 • Hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
 • Se till att kontrollplanen, de bestämmelser och villkor som gäller följs
 • Vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök

När du fått ditt beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och handlingar i ärendet.

Dokument
Kontrollplan - Mall doc (doc 37 KB)

Kontrollplan - Eldstad pdf (pdf 80 KB)

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?