Handläggning

Fullständig ansökan/Handläggning av ärendet
När din ansökan är fullständig kommer handläggning/granskning av ärendet att påbörjas. Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till Tillväxtenheten. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor (Ett beslut som ej går att överklaga).

 

Ärendet skickas ev. på remiss till berörda myndigheter, organisationer eller grannar. Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare kan behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

  • det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
  • det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

Handläggaren åker ev. ut på platsen och gör en bedömning. Du kan också bli kontaktad får att gemensamt kunna gå genom den tänka byggnationen. Handläggaren har rätt att beträda en fastighet utan fastighetsägarens tillstånd.

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?