Beslut

Lovbeslut
Tjänstemän på Tillväxtenheten har delegation från bygg- och miljönämnden att fatta lovbeslut. I principiellt viktiga ärenden eller i de fall där grannar eller myndigheter haft synpunkter kan beslutet ibland fattas av bygg- och miljönämnden. För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga sakägare är emot förslaget kan en bygglovshandläggare själv fatta beslutet om det går att tillstyrka. Om en sakägare däremot har invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan tillstyrkas av handläggare får du besked om detta och kan då välja att få den prövad i Bygg- och miljönämnden där du får ett formellt beslut. I annat fall kan du föra dialog med bygglovsavdelningen och ändra eller ta tillbaka din ansökan.

Beslutet skickas till dig genom brev ihop med de handlingar som är beslutsgrundade. Enligt lag ska också ett beslut om lov kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom ska grannar eller andra berörda som haft synpunkter delges beslutet. Övriga berörda får genom brev upplysning (kungörelse) om att bygglov beviljats. I vissa fall kan lovet kungöras i den lokala ortstidningen.

Innan du får börja bygga så ska det ges ett startbesked. I många ärenden tas beslut om startbesked samtidigt som beslutet om bygglov till exempel vid skyltar, murar och plank eller vid mindre tillbyggnader. Vid till exempel större tillbyggnader eller nybyggnationer krävs det ett så kallat tekniskt samråd innan ett startbesked kan ges.

Överklagning/Laga kraft

När vi beslutat om lov ska vi delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Överklagningstiden gäller 4 veckor från det att lovet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om byggnadsarbetena har påbörjats inom två år gäller bygglovet 5 år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?