Klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Från det datumet träder nämligen lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft.

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022, och lagen gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Endast nya byggnader berörs

En klimatdeklaration ska upprättas och lämnas in för byggnader som uppförs där ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare.

Begränsningen till byggnader innebär att andra anläggningar än byggnader, exempelvis vindkraftverk, inte omfattas av krav på klimatdeklaration.

Begränsningen att kravet att klimatdeklarera gäller uppförande av en byggnad innebär att reglerna inte gäller när en befintlig byggnad

  • flyttas till en ny plats
  • byggs till, byggs om eller ändras.

Redan uppförda byggnader omfattas alltså inte av kravet att klimatdeklarera, oavsett om några åtgärder vidtas i den befintliga byggnaden eller inte.

Med tanke på att klimatdeklarationen är ett nytt styrmedel bedömer regeringen att det är lämpligt att den inledningsvis inte omfattar alla typer av byggåtgärder. I nuläget bedömer regeringen därför att kravet enbart bör tillämpas när en ny byggnad uppförs.

Vissa byggnader undantas

Vissa byggnader undantas från kravet på att upprätta och ge in en klimatdeklaration.  Undantaget gäller byggnader som

  • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
  • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ PBL
  • används för industri- eller verkstadsändamål
  • fungerar som ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter
  • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
  • byggs av vissa statliga byggherrar
  • har en privatperson som byggherre och där byggnaden uppförs privat.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Sidan uppdaterades 2021-11-22

Synpunkter på sidan?