LIS-plan

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 120 att ge tillväxtenheten (nuvarande plan- och fastighetsenheten) i uppdrag att påbörja arbetet med en LIS-plan, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan som även den ska ses över alternativt omarbetas.

Syftet med detta tematiska tillägg till översiktsplanen är att peka ut ett antal områden i kommunen som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Dokument

LIS-plan

Sidan uppdaterades 2020-03-06

Synpunkter på sidan?