Ny LIS-plan

Mars 2020

Beslut om samråd kommer tas i KS den 18 mars.

Januari/februari 2020

Sammanställning av inkomna önskemål om att fortsatt ha kvar LIS-områden pågår, samtidigt som en ev. inventering av dessa områden kommer att ske.
Efter sammanställning och bedömning av alla områden blir nästa skede att LIS-planen ska ut på samråd, troligtvis tidigast i februari.

Oktober/november 2019

Inkomna förslag på LIS-områden har sammanställts av våra konsulter och inventering har gjorts i de flesta områdena för att se vilka förutsättningar som finns. Fortsatt arbete med bedömning och så vidare kommer ske inför samrådsskedet för LIS-planen. Preliminär tidsplan för när samråd kan ske; efter årsskiftet.
Fastighetsägare till befintliga LIS-områden kommer inom kort att få ett utskick som i stora drag handlar om de fortsatt vill ha sitt område utpekat, eller om det ska ändras eller tas bort.

Augusti 2019
Vi befinner oss just nu i utredningsskedet vad gäller nya och befintliga LIS-områden.
Inom kort kommer vi att sammanställa och bedöma alla inkomna förslag på nya LIS-områden. Bedömningar kommer även att göras utifrån de LIS-områden som redan finns utpekade, om de fortsatt ska vara utpekade eller om något område ska tas bort.
Under hösten kommer en inventering av samtliga förslag att göras ute i fält.

Sidan uppdaterades 2020-03-06

Synpunkter på sidan?