Detaljplaneändring för kvarter Adolfsberg - Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt Adolfsbergsparken inom Åmåls stad, Åmåls kommun

Den 13 september 2018, § 195, beslutade kommunstyrelsen att godkänna granskningshandlingar daterade 2018-08-14 och samrådsredogörelse daterad 2018-08-14, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på granskning enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 18 §.

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att bygga upp till 6 våningar inom två av de befintliga byggrätterna i kvarteret Adolfsberg. Övrig markanvändning och bestämmelser för området avses inte prövas inom ramen för planändringen.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningstiden är mellan 17 september-8 oktober 2018 och förslag till planändring med handlingar finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset i Åmål
  • Biblioteket i Åmål
  • På kommunens hemsida, www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-och-byggfragor/planering/detaljplaner/

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 8 oktober 2018 till Åmåls kommun, Tillväxtenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller fatima.ahl-sjoberg@amal.se.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget då, kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

För mer information kontakta planhandläggare Sofia Wedin tfn 070-785 32 04 eller sofia@sbkvarmland.se.

Dokument

Planbeskrivning pdf (pdf 13,8 MB)

Plankarta jpg (jpg 5,6 MB)

Samrådsredogörelse pdf (pdf 312 KB)

Planbeskrivning gällande stadsplan pdf (pdf 1,1 MB)

 

Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?