Detaljplaneändring för kv. Illern

Den 8 maj 2019, KS § 124, beslutade kommunstyrelsen att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på granskning enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningstiden är mellan 21 maj-11 juni 2019.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 11 juni 2019 till Åmåls kommun, Tillväxtenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller fatima.ahl-sjoberg@amal.se.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget då, kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information kontakta planhandläggare Sofia Wedin tfn 070-785 32 04 eller sofia@sbkvarmland.se, alternativt planhandläggare Emma Johansson tfn 070-790 12 04 eller emma@sbkvarmland.se.

Dokument

Plankarta pdf (pdf 254 KB)

Planbeskrivning pdf (pdf 1,6 MB)

Samrådsredogörelse pdf (pdf 341 KB)

Utredningar

Bullerutredning pdf (pdf 1,5 MB)

Geotekniskt PM pdf (pdf 475 KB)

Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 254 KB)

Sidan uppdaterades 2019-05-22

Synpunkter på sidan?