Detaljplaneändring för kv. Illern

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-06, KS § 42, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden.

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådstiden är mellan 11 februari - 4 mars 2019.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 4 mars 2019 till Åmåls kommun, Tillväxtenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller fatima.ahl-sjoberg@amal.se.

För mer information kontakta planhandläggare Sofia Wedin tfn 070-785 32 04 eller sofia@sbkvarmland.se.

Dokument

Plankarta pdf (pdf 253 KB)  
Planbeskrivning pdf (pdf 1,6 MB)  

Utredningar

Bullerutredning pdf (pdf 1,5 MB)  
Geotekniskt PM pdf (pdf 475 KB)  
Undersökning om betydande miljöpåverkan pdf (pdf 254 KB)  

Sidan uppdaterades 2019-02-11

Synpunkter på sidan?