Detaljplan för Fölet 1 och del av Åmåls-Hannebol 1:1

Den 18 mars 2020, KS § 50, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en eller flera tomter för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45. Planen syftar även till att pröva möjligheten för markanvändning genom handel där livsmedel endast är komplement till skrymmande handel, skrymmande handel är den huvudsakliga handeln. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor av området samt bebyggelsen.

Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överensstämmande med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum. Planen kommer att handläggas med utökat förfarande.

Granskningstiden är mellan 24 mars-15 april 2020.

  • Synpunkter lämnas skriftligen senast den 15 april 2020 till Åmåls kommun, Plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Det går också bra att skicka synpunkter med e-post till kommun@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-05-19

Synpunkter på sidan?