Ny LIS-plan

LIS är en förkortning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En LIS-plan är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ny LIS-plan. På den här sidan kan du läsa mer om tidplan och syftet med LIS-plan.

Brygga vid sjö

Tidplan

April-juli 2020

LIS-planen är ute på samråd mellan 17 april till 6 juli 2020. Under den här tiden kan ni lämna synpunkter på planförslaget, information och handlingar finns under fliken "LIS-plan".

Mars 2020
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samrådshandlingar och har sänt ut planen på samråd.


Beslutsprocessen

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna samrådshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning, samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (2010:900) 3 kap 8 §. Planförslag med miljökonsekvensbeskrivning är på samråd mellan 17 mars och 6 juli 2020. Syftet med detta tematiska tillägg till översiktsplanen är att peka ut ett antal områden i kommunen som är lämpade för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

LIS-planen är ett tillägg till översiktsplanen
Planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras enligt PBL 2010:900.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i fortsättningen kallat LIS, innebär att dispens kan lämnas för en åtgärd inom strandskyddsområde, om åtgärden innebär ett långsiktigt bidrag till utvecklingen av landsbygden. För detta krävs att kommunen i sin översiktsplan, eller ett tillägg till den, har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i enlighet med vad som föreskrivs i Miljöbalken 7 kapitlet 18e§. Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2014 har vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen.

Sedan införandet av LIS har synpunkter på reglerna och tillämpningen av LIS framförts.I föreliggande förslag till LIS-plan bedöms att hela kommunens yta utgör landsbygd, med hänvisning till Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommungruppsindelning. I denna kategoriseras Åmål som landsbygdskommun.

Synpunkter på förslaget?
Synpunkter på planförslaget kan lämnas senast 6 juli 2020 via e-post till kommun@amal.se eller via brev till Plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.För mer information kontakta planhandläggare Emma Johansson tfn 070-790 12 04 eller emma@sbkvarmland.se.

Handlingar
Samrådshandling LIS pdf (pdf 8,2 MB) Samrådshandling LIS ÖP pdf (pdf 37,6 MB)

Sidan uppdaterades 2020-04-16

Synpunkter på sidan?