Underrättelse om granskning - Detaljplan för fastighet Fölet 1, del av Åmåls-Hannebol 1:1 och del av Hästen 3

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-16, KS § 181, att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på granskning enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrum­handeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vil­ket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrå­gor av området samt bebyggelsen.

Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överensstämmande med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum.


Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningstiden är mellan 17 september – 16 oktober 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 9 oktober 2020 till Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller via e-post: frida.roth@amal.se


Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget då, kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För mer information kontakta plan- och bygglovsingenjör Frida Roth telefon 0532-170 65 eller e-post: frida.roth@amal.se

/Samhällsbyggnadsenheten

Sidan uppdaterades 2020-09-17

Synpunkter på sidan?