Underrättelse om granskning - Detaljplan för fastighet Fölet 1, del av Åmåls-Hannebol 1:1 och del av Hästen 3

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-16, KS § 181, att godkänna granskningshandlingar och samrådsredogörelse, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på granskning enligt PBL (Plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrum­handeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vil­ket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrå­gor av området samt bebyggelsen.

Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överensstämmande med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum.


Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningstiden är mellan 17 september – 16 oktober 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 9 oktober 2020 till Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller via e-post: frida.roth@amal.se


Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget då, kan senare förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För mer information kontakta plan- och bygglovsingenjör Frida Roth telefon 0532-170 65 eller e-post: frida.roth@amal.se

/Samhällsbyggnadsenheten

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef

Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Dokument

Plankarta pdf (pdf 676 KB)

Planbeskrivning pdf (pdf 12,4 MB)
Samrådsredogörelse pdf (pdf 10,2 MB)

Utredningar

Arkeologisk Utredning pdf (pdf 2,1 MB)

Bullerutredning Bilaga 1 pdf (pdf 223 KB)

Bullerutredning Bilaga 2 pdf (pdf 230 KB)

Bullerutredning Bilaga 3 pdf (pdf 227 KB)

Bullerutredning Bilaga 4 pdf (pdf 232 KB)

Bullerutredning Bilaga 5 pdf (pdf 234 KB)

Bullerutredning Bilaga 6 pdf (pdf 256 KB)

Bullerutredning pdf (pdf 514 KB)

Dagvattenutredning pdf (pdf 5,0 MB)

Geotekniskt PM pdf (pdf 3,2 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning pdf (pdf 13,6 MB)

Naturvärdesinventering pdf (pdf 34,4 MB)

PM – Kompletterande Inventering pdf (pdf 464 KB)

Rev. Bullerutredning pdf (pdf 1,9 MB)

Riskanalys pdf (pdf 1,2 MB)

Trafikutredning pdf (pdf 5,2 MB)

Undersökning Om Betydande Miljöpåverkan pdf (pdf 903 KB)

Sidan uppdaterades 2020-09-21

Synpunkter på sidan?